Οι βασικές SQL εντολές για αρχάριους

Η SQL είναι μία γλώσσα υπολογιστών για τον χειρισμό βάσεων δεδομένων. Περιλαμβάνει δυνατότητες ανάκτησης και ενημέρωσης δεδομένων, δημιουργίας και τροποποίησης σχημάτων και πινάκων, αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα.

SQL

Εάν είστε νέοι στις εντολές SQL ( Query Language) ή χρειάζεστε μια υπενθύμιση ορισμένων βασικών εντολών αυτού του ισχυρού εργαλείου, τότε αυτό το άρθρο θα σας παραθέσει τις αρχικές εντολές.

Για τους πιο αρχάριους να πούμε ότι μία βάση δεδομένων εννοείται μία συλλογή από μορφοποιημένα δεδομένα, στα οποία είναι δυνατή η ανάκτηση τους μέσω αναζήτησης. Τα δεδομένα αυτά, είναι ουσιαστικά σαν ένας πίνακας με στήλες και γραμμές. Φανταστείτε τα σαν μία σελίδα στο excel όπου κάθε οριζόντια γραμμή περιέχει μία πλήρη , χωρισμένη σε στήλες για εύκολη αναζήτηση και απολαβή μόνο των πληροφοριών που χρειάζεστε.

Ένας τηλεφωνικός κατάλογος θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα μίας βάσης δεδομένων. Φανταστείτε σε στήλες τα Ονόματα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και σε γραμμές τα πλήρη στοιχεία κάθε πελάτη.

Ο χειρισμός τέτοιων βάσεων γίνεται μέσω της γλώσσας SQL. Το πρώτο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ήταν το RDMBS που αναπτύχθηκε στo MIT, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Από τότε έχει περάσει από πολλές αλλαγές και η εταιρεία Relational Software, το 1979, βλέποντας την χρησιμότητα των βάσεων δεδομένων και μίας γλώσσας επικοινωνίας με αυτή, εισήγαγε στην αγορά την πρώτη διαθέσιμη εφαρμογή SQL.

Πάμε όμως να δούμε τις βασικές της εντολές:

Εντολή Δράση
Εντολές ερωτήματος
SELECT Επίλεξε. Αποτελεί βασική εντολή ερωτήματος για την ανάκτηση δεδομένων
SELECT * Η χρήση * με το SELECT επιστρέφει όλες τις στήλες
SELECT column (στήλη) Καθορίστε ακριβείς στήλες με το όνομά τους
SELECT table.column Ζητήστε συγκεκριμένη στήλη από συγκεκριμένο πίνακα
FROM Καθορίστε πού να βρείτε τα δεδομένα
AS Προσωρινό ψευδώνυμο ένα όνομα πίνακα ή μια στήλη, σε ένα νέο όνομα
WHERE Φιλτράρετε αποτελέσματα με μια συνθήκη
AND Χρησιμοποιήστε πολλαπλές συνθήκες με μια ρήτρα WHERE. Τα αποτελέσματα πρέπει να αντιστοιχούν σε όλες τις συνθήκες.
OR Χρησιμοποιήστε πολλαπλές συνθήκες με μια ρήτρα WHERE. Τα αποτελέσματα πρέπει να αντιστοιχούν σε μία μόνο προϋπόθεση
ORDER BY Ταξινομήστε τα αποτελέσματα με μία στήλη. Η βάση δεδομένων επιλέγει τον τρόπο ταξινόμησης
ORDER BY column ASC Ταξινομήστε τα αποτελέσματα ανά στήλη με αύξουσα σειρά
ORDER BY column DESC Ταξινομήστε τα αποτελέσματα ανά στήλη σε φθίνουσα σειρά
LIMIT Περιορίστε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται
OFFSET Αγνοήστε τον πρώτο αριθμό γραμμών. Συχνά χρησιμοποιείται με LIMIT
SUBQUERY Εκτελέστε ένα ερώτημα για την ανάκτηση δεδομένων για ένα άλλο ερώτημα
Συγκεντρωτικές
COUNT Μετρήστε τον αριθμό των σειρών που αντιστοιχούν στο ερώτημα
MAX Δείξτε την υψηλότερη τιμή σε μια αριθμητική στήλη
MIN Δείξτε τη χαμηλότερη τιμή σε μια αριθμητική στήλη
SUM Προσθέστε τις τιμές μιας αριθμητικής στήλης
AVG Υπολογίστε τη μέση τιμή για μια αριθμητική στήλη
HAVING Χρησιμοποιείται με συγκεντρωτικές λειτουργίες αντί για την ρήτρα WHERE
GROUP BY Χρησιμοποιείτε για να βελτιώσει το συνολικό αποτέλεσμα
Χειριστές
LIKE Αναζήτηση ολόιδιων χαρακτήρων για ένα συγκεκριμένο μοτίβο 
ILIKE Αναζήτηση ίδιων χαρακτήρων για ένα συγκεκριμένο μοτίβο (είτε κεφαλαία, είτε μικρά) 
BETWEEN Αναζητήστε μια τιμή μεταξύ δύο τιμών. Λειτουργεί με ημερομηνίες ή αριθμούς
> Αναζητήστε τιμές μεγαλύτερες από μία συνθήκη
>= Αναζητήστε τιμές μεγαλύτερες ή ίσες από μία συνθήκη
Αναζητήστε τιμές μικρότερες από μία συνθήκη
Αναζητήστε τιμές μικρότερες ή ίσες από μία συνθήκη
= Αναζητήστε τιμές που ταιριάζουν ακριβώς με μια κατάσταση
!= Αναζητήστε τιμές που δεν είναι ίσες με μια συνθήκη
UNION Συνδυάστε δύο μοναδικά ερωτήματα (με τις ίδιες στήλες) σε ένα αποτέλεσμα
UNION ALL Συνδυάστε δύο ερωτήματα (με τις ίδιες στήλες) σε ένα αποτέλεσμα. Επιτρέπονται διπλότυπα
IN Συντάσετε με την WHERE. Καθορίζει πολλαπλές συνθήκες OR
NOT IN Συντάσετε με την WHERE. Καθορίζει πολλαπλές συνθήκες OR (αντίστροφα) ή όχι ίση με
IS NULL Ελέγξτε για κενές τιμές
IS NOT NULL Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν κενές τιμές
INTERSECT Επιστρέψτε τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε δύο ερωτήματα
MINUS Τα αποτελέσματα επιστροφής σε ένα ερώτημα που δεν βρίσκονται σε άλλο ερώτημα
Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων
CREATE TABLE Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα
NULL Να επιτρέπονται κενές τιμές για αυτό το πεδίο
NOT NULL Να μην επιτρέπονται κενές τιμές για αυτό το πεδίο
DEFAULT Μια προκαθορισμένη τιμή για να συμπληρώσετε ένα πεδίο (αν δεν παρέχεται κάποια)
AS Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα με βάση τη δομή ενός υπάρχοντος πίνακα. Ο νέος πίνακας θα περιέχει τα δεδομένα από τον πίνακα
ALTER TABLE – ADD COLUMN Προσθέστε μια νέα στήλη σε έναν υπάρχοντα πίνακα
ALTER TABLE – DROP COLUMN Καταργήστε μια στήλη από έναν υπάρχοντα πίνακα
ALTER TABLE – ALERT COLUMN Αλλάξτε τον τύπο δεδομένων μιας υπάρχουσας στήλης
ALTER TABLE – RENAME COLUMN Μετονομάστε μια υπάρχουσα στήλη
ALTER TABLE – RENAME TABLE Μετονομάστε έναν υπάρχοντα πίνακα
ALTER TABLE – MODIFY NULL Επιτρέψτε μηδενικές τιμές για μια στήλη
ALTER TABLE – MODIFY NOT NULL Αποτροπή μηδενικών τιμών για μια στήλη
DROP TABLE Διαγράψτε έναν πίνακα και όλα τα δεδομένα του
TRUNCATE TABLE Διαγράψτε όλα τα δεδομένα σε έναν πίνακα, αλλά όχι τον ίδιο τον πίνακα
Περιορισμοί
PRIMARY KEY Μια τιμή που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο μια εγγραφή σε έναν πίνακα. Ένας συνδυασμός NOT NULL και UNIQUE
FOREIGN KEY Αναφέρει μια μοναδική τιμή σε έναν άλλο πίνακα. Συχνά ένα πρωτεύον κλειδί στον άλλο πίνακα
UNIQUE Επιβολή μοναδικών τιμών για αυτήν τη στήλη ανά πίνακα
CHECK Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές πληρούν μια συγκεκριμένη προϋπόθεση
INDEX – CREATE Βελτιστοποιήστε τους πίνακες και επιταχύνετε σημαντικά τα ερωτήματα προσθέτοντας ένα ευρετήριο σε μια στήλη
INDEX – CREATE UNIQUE Δημιουργήστε ένα ευρετήριο που δεν επιτρέπει διπλές τιμές
INDEX – DROP Καταργήστε ένα ευρετήριο
Δημιουργία και επεξεργασία δεδομένων
INSERT – SINGLE VALUE Προσθέστε μια νέα εγγραφή σε έναν πίνακα
INSERT – MULTIPLE VALUES Προσθέστε αρκετές νέες εγγραφές σε έναν πίνακα
INSERT – SELECT Προσθέστε εγγραφές σε έναν πίνακα, αλλά λάβετε τις τιμές από έναν υπάρχοντα πίνακα
UPDATE – ALL Τροποποιήστε όλες τις υπάρχουσες εγγραφές σε έναν πίνακα
UPDATE – WHERE Τροποποιήστε τις υπάρχουσες εγγραφές σε έναν πίνακα που ταιριάζει με μια συνθήκη
DELETE – ALL Καταργήστε όλες τις εγγραφές από έναν πίνακα
DELETE – WHERE Καταργήστε τις εγγραφές από έναν πίνακα που ταιριάζει με μια συνθήκη

Η SQL θεωρείται πλέον μία από τις πιο ισχυρές γλώσσες. Υπάρχουν διάφορες “διάλεκτοι” SQL οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την μηχανή βάσης δεδομένων. Είναι λίγο σαν τη διαφορά μεταξύ HD DVD και Blu-ray. Η SQL είναι παρόμοια μεταξύ των βάσεων δεδομένων, αλλά μία περιστασιακή σύνθετη εντολή ενδέχεται να μην λειτουργεί ακριβώς το ίδιο σε όλες τις εφαρμογές.

 
Οι περισσότερες από τις εντολές SQL σε αυτό το άρθρο θα λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων.  Μόλις γνωρίσετε την SQL, θα την αγαπήσετε όπως εμείς και μπορείτε να την εφαρμόσετε σε διάφορες χρήσεις. Άλλωστε υπάρχει σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα, από ιστοσελίδες στημένες σε wordpress μέχρι τα λογιστικά φύλλα. 

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral stories straight into your inbox!

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

2 Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).