SOC 2: Πρότυπα ασφαλείας για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Μία από τις βασικές πτυχές οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η
προστασία των δεδομένων των πελατών της. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες πρέπει να
συμμορφώνονται με
ελέγχους του συστήματος και οργάνωσης (SOC 2) για να
διασφαλίσουν ότι ο οργανισμός τους ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας των
δεδομένων τους.

Τι είναι όμως η συμμόρφωση με το SOC 2 και πώς μπορείτε να είστε
σίγουροι ότι κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχετε τη συμμόρφωση SOC 2
;

Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε λεπτομερώς τη συμμόρφωση με το SOC 2 και θα
αναλύσουμε έναν κατάλογο ελέγχου των ενεργειών που μπορείτε να ακολουθήσετε για να
επιτύχετε και να διατηρήσετε τη συμμόρφωση.
Προστατεύστε τα δεδομένα σας διατηρώντας παράλληλα την ηρεμία σας.

soc2

Τι είναι η συμμόρφωση SOC 2


Πρότυπα συμμόρφωσης SOC 2:

  • Περιλαμβάνει την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα της επεξεργασίας και την ιδιωτικότητα.
  • Δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά συχνά απαιτούνται από τους πελάτες για λόγους ευθύνης.
  • Απαιτούνται ετήσιοι έλεγχοι για τη διατήρηση του καθεστώτος συμμόρφωσης.

Η συμμόρφωση SOC 2 είναι ένα σύνολο προτύπων ασφάλειας και προστασίας για τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτή η πλατφόρμα αναφοράς έχει οριστεί από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified Public Accountants). Παρόλο που η συμμόρφωση SOC 2 δεν είναι υποχρεωτική, οι πελάτες συχνά την απαιτούν από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται, ιδίως για υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται.

Για να ανταποκριθούν στα πρότυπα συμμόρφωσης, οι εταιρείες πρέπει να θεσπίσουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα της επεξεργασίας των συστημάτων τους. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τη υποδομή και τους διακομιστές, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία που απαρτίζουν τον οργανισμό.

Για να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι επαρκείς, ανεξάρτητοι οργανισμοί τρίτων, διεξάγουν τους ελέγχους συμμόρφωσης SOC 2. Αυτές οι εκθέσεις ελέγχου αξιολογούν κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών που υποβάλλονται σε έλεγχο σχεδίασαν και εφάρμοσαν αποτελεσματικές διαδικασίες που πληρούν τους στόχους του SOC 2.

Οι οργανισμοί που περνούν επιτυχώς έναν έλεγχο SOC 2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό συμμόρφωσης για να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια και την προστασία στους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς τους.

Γιατί είναι σημαντική η συμμόρφωση SOC 2

Η συμμόρφωση SOC 2 είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό που θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του. Με τη συμμόρφωση αλλά και με τα πρότυπα SOC 2, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων τους. Η επίτευξη συμμόρφωσης μπορεί επίσης να τις βοηθήσει να αποφύγουν νομικές ευθύνες και πρόστιμα. Αυτή η μέθοδος, με τη σειρά της, δημιουργεί εμπιστοσύνη με τους πελάτες και τους συνεργάτες και συμβάλλει στη διασφάλιση της φήμης της εταιρείας.

Ποιοι χρειάζονται τη συμμόρφωση SOC 2;

Κάθε οργανισμός που συλλέγει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται ευαίσθητες πληροφορίες πελατών πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο SOC 2. Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσεις και τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και της εκπαίδευσης. Ενώ η διαδικασία μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, μπορεί επίσης να βοηθήσει τους οργανισμούς να κερδίσουν νέους πελάτες και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη με τους υπάρχοντες.

Κριτήρια υπηρεσιών εμπιστοσύνης SOC 2 (TSC)

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια των δεδομένων, το SOC 2 Trust Services Criteria (TSC) είναι ένα από τα πιο κρίσιμα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν τα πάντα, από τη φυσική ασφάλεια έως την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες στο TSC, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

Ασφάλεια

Ως ασφάλεια ορίζεται η προστασία των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη . Οι οργανισμοί μπορούν να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιώντας στοιχεία και στρατηγικές όπως τείχη προστασίας και έλεγχο ταυτότητας παραγόντων. Αυτά τα στοιχεία δυσχεραίνουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα δεδομένα σας.

CC1: Περιβάλλον ελέγχου

Οι έλεγχοι CC1 αποτελούν το θεμέλιο για τη δεοντολογία της ς και την ακεραιότητα των δεδομένων στον οργανισμό σας. Αυτός ο έλεγχος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώσατε την εταιρεία σας και το διοικητικό συμβούλιο. Καλύπτει επίσης θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι οι διαδικασίες πρόσληψης και κατάρτισης.

CC2: Επικοινωνία και πληροφόρηση

Οι έλεγχοι CC2 σας βοηθούν να κατανοήσετε την ευθύνη σας για τη συλλογή δεδομένων και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα μοιράζεστε εσωτερικά και εξωτερικά. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την άγνοια ως δικαιολογία για τη μη διερεύνηση μιας παραβίασης του ελέγχου.

CC3: Αξιολόγηση κινδύνων

Οι έλεγχοι CC3 επικεντρώνονται στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά διάφορες εταιρείες σύγχρονης τεχνολογίας επικεντρώνονται στην εφαρμογή αυτών των ελέγχων προς τους τεχνικούς κινδύνους.

CC4: Δραστηριότητες παρακολούθησης

Οι έλεγχοι CC4 επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο θα ελέγξετε ότι ακολουθείτε τη σειρά των κανονισμών. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την απόφαση για το πόσο συχνά θα διενεργείτε ελέγχους και πώς θα αναφέρετε το αποτέλεσμα στην εταιρεία.

CC5: Δραστηριότητες ελέγχου

Οι έλεγχοι CC5 ασχολούνται με τις δραστηριότητες συμμόρφωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του τεχνολογικού περιβάλλοντος που αναπτύσσετε και των πολιτικών και διαδικασιών που υιοθετείτε. Ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο των ελέγχων CC5 είναι να διασφαλίσετε ότι οι πολιτικές σας έχουν ρυθμιστεί σωστά και ότι όλοι στον οργανισμό τις γνωρίζουν.

CC6: Έλεγχοι λογικής και φυσικής πρόσβασης

Οι έλεγχοι CC6 αποτελούν κρίσιμο μέρος του TSC. Σε αυτό το τμήμα συναντώνται οι πολιτικές και οι διαδικασίες σας με τα πραγματικά μέτρα ασφαλείας της αρχιτεκτονικής σας. Σε αυτή την ενότητα πρέπει να συζητήσετε την πρόσβαση, τον χειρισμό και τη διάθεση δεδομένων και την πρόληψη απειλών κυβερνοασφάλειας.

CC7: Λειτουργίες συστημάτων

Οι έλεγχοι CC7 θέτουν τα θεμέλια της αρχιτεκτονικής σας για τα περιστατικά ασφαλείας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τη απόφασης σχετικά με τα εργαλεία που χρειάζεστε για τον εντοπισμό ευπαθειών και ανωμαλιών.

CC8: Διαχείριση αλλαγών

Ο έλεγχος CC8 είναι ένας ενιαίος έλεγχος που ασχολείται με τις αλλαγές. Καθιερώνει μια ιεραρχία έγκρισης για σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος ελέγχου, όπως πολιτικές, διαδικασίες ή τεχνολογίες.

CC9: Μετριασμός κινδύνων 

Οι έλεγχοι CC9 αποτρέπουν τους κινδύνους. Αυτοί οι έλεγχοι συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνετε όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων.

Διαθεσιμότητα

Εκτός από την ασφάλεια, μια άλλη κατηγορία στο TSC είναι η διαθεσιμότητα. Η αρχή της διαθεσιμότητας απαιτεί οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του συστήματος να είναι διαθέσιμες για εξουσιοδοτημένη χρήση, όπως ορίζεται από τον πελάτη ή τον επιχειρηματικό συνεργάτη.

Για να πληρούν αυτό το κριτήριο, οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν γραπτή πολιτική που περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των διακοπών στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, η πολιτική θα πρέπει να αφορά τη συντήρηση του συστήματος, τον προγραμματισμό χωρητικότητας, την αντιμετώπιση περιστατικών και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Ακεραιότητα διαδικασιών

Ακολουθεί η κατηγορία της ακεραιότητας των διαδικασιών. Αυτή η αρχή δηλώνει ότι όλα τα επιχειρησιακά συστήματα και οι έλεγχοι πρέπει να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας πληροφοριών. Για την τήρηση αυτής της αρχής, οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες επεξεργάζονται τα δεδομένα με συνέπεια και ακρίβεια.

Εμπιστευτικότητα

Η αρχή της εμπιστευτικότητας απαιτεί από τους οργανισμούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ελέγχους για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτή η αρχή είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση με το SOC 2, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Οι εταιρείες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τη φυσική και λογική πρόσβαση στα συστήματά τους για να πληρούν αυτό το κριτήριο. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουν μηχανισμούς για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προσπαθειών παραβίασης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Απόρρητο

Τέλος, η αρχή της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πληροφοριών των πελατών και την αποτροπή παραβιάσεων των δεδομένων. Για να συμμορφωθούν με την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πρέπει επίσης να παρέχουν στους πελάτες σαφείς και συνοπτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά τους στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θα τα δεδομένα τους.

SOC 2 checklist

Λίστα ελέγχου συμμόρφωσης SOC 2:

  • Πραγματοποιήστε αυτοέλεγχο.
  • Επιλέξτε τα κριτήρια των υπηρεσιών της εμπιστοσύνης σας.
  • Επανεξετάστε τους ελέγχους ασφαλείας σας και προσαρμόστε τους.
  • Πραγματοποιήστε μια τελική αυτοαξιολόγηση.
  • Ολοκλήρωση του ελέγχου SOC 2.

Ο κατάλογος ελέγχου συμμόρφωσης SOC 2 περιλαμβάνει διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την οργανωτική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, του τρόπου ελέγχου της πρόσβασης στις πληροφορίες και του τρόπου μετριασμού των ευπαθειών. Η ανάπτυξη ενός καταλόγου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε εταιρείας που πρέπει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα SOC 2.

Αν και τα βήματα που περιγράφονται εδώ δεν αποτελούν επίσημο κατάλογο ελέγχου για τις εκθέσεις SOC, τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να κερδίσει μια πιστοποίηση.

1. Προετοιμαστείτε με αυτοέλεγχο

Πριν προβείτε σε έλεγχο συμμόρφωσης, θα πρέπει να κάνετε αυτοέλεγχο. Αυτό το βήμα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανές αδυναμίες στους ελέγχους σας, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να κάνετε αυτοέλεγχο, θα πρέπει να περάσετε από κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ελέγξετε αν οι έλεγχοι σας πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης SOC 2.

2. Επιλέξτε ποια από τα κριτήρια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης θέλετε να δώσετε έμφαση στον έλεγχο

Αφού κάνετε έναν αυτοέλεγχο, θα πρέπει να επιλέξετε τις αρχές TSC στις οποίες θέλετε να δώσετε έμφαση στον έλεγχό σας. Μπορείτε να δώσετε έμφαση και στα πέντε κριτήρια, εάν είναι εντός του προϋπολογισμού. Ωστόσο, να θυμάστε ότι κάθε πρόσθετη αρχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης αυξάνει το κόστος και το εύρος του ελέγχου.

3. Επανεξετάστε τους ελέγχους ασφαλείας και προσαρμόστε τους αναλόγως

Αφού επιλέξετε τα κριτήρια στα οποία θέλετε να εστιάσετε, ήρθε η ώρα να εξετάσετε προσεκτικά τους ελέγχους ασφαλείας σας. Σε αυτόν τον τομέα θα κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσετε ότι τα πρότυπα σας είναι ενημερωμένα και τεκμηριωμένα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης SOC 2.

4. Εκτελέστε μια τελική αυτοαξιολόγηση

Τέλος, ήρθε η ώρα να προβείτε σε μια τελική αξιολόγηση ετοιμότητας μετά την ενημέρωση των ελέγχων ασφαλείας σας. Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να επαληθεύσετε ότι οι αλλαγές σας είναι επαρκείς και ότι η εταιρεία σας είναι έτοιμη για τον πραγματικό έλεγχο συμμόρφωσης.

5. Ολοκληρώστε έναν έλεγχο SOC 2

Το τελευταίο βήμα είναι να ολοκληρώσετε έναν έλεγχο SOC 2. Και πάλι, ένας εξωτερικός συνεργάτης θα εκτελέσει αυτό το μέρος. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης, θα λάβετε μια έκθεση SOC που θα περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα του ελέγχου. Αν όλα είναι σε φόρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σφραγίδα συμμόρφωσης SOC 2 στον ιστότοπό σας για να δείξετε ότι η εταιρεία σας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των πελατών της.

6. Διατηρήστε τη συμμόρφωση σε ετήσια βάση

Οι οργανισμοί που επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση SOC 2 υπόκεινται σε ετήσια συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνετε τακτικά τους ελέγχους ασφαλείας και την τεκμηρίωσή σας και να πραγματοποιείτε ετήσιες αυτοαξιολογήσεις και ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας είναι πάντα συμβατή και ότι προστατεύετε πάντα τα δεδομένα των πελατών.

SOC 2 vs SOC 1: Καθορίστε αν ο έλεγχος SOC 2 είναι κατάλληλος για εσάς

Οι Ελεγκτές μπορούν να διενεργήσουν είτε έλεγχο συμμόρφωσης SOC 1 είτε SOC 2. Μπορεί να χρειαστεί να επιδιώξετε τη συμμόρφωση SOC 2 τύπου 2 εάν αποθηκεύετε τα δεδομένα των πελατών σας. Αλλά πώς διαφέρει το SOC 2 από το SOC 1;

SOC 1

Το SOC 1 αναφέρει ελέγχους που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο της οντότητας-χρήστη επί της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Μια έκθεση SOC 1 μπορεί να είναι είτε τύπου 1 είτε τύπου 2. Μια έκθεση Τύπου 1 διασφαλίζει ότι ένας οργανισμός σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία κατάλληλους κανόνες από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Μια έκθεση Τύπου 2 παρέχει αυτές τις διαβεβαιώσεις και περιλαμβάνει μια γνώμη σχετικά με το αν οι έλεγχοι λειτούργησαν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

SOC 2

Η συμμόρφωση SOC 2 είναι μια εθελοντική πιστοποίηση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών για να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια των πληροφοριών. Οι δύο τύποι εκθέσεων SOC 2 είναι οι εκθέσεις τύπου 1 και τύπου 2. Μια έκθεση τύπου 1 αξιολογεί το σχεδιασμό των ελέγχων ασφαλείας μιας εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, μια έκθεση SOC τύπου 2 αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων σε βάθος χρόνου. Οι οργανισμοί συνήθως επιδιώκουν την πιστοποίηση συμμόρφωσης SOC Τύπου 2 για να εμπνεύσουν στους πελάτες τους την εμπιστοσύνη ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Τελικές σκέψεις

Η συμμόρφωση SOC 2 είναι ένας τρόπος για τους πωλητές SaaS και άλλες εταιρείες να καθορίσουν τους ελέγχους ασφαλείας που εφαρμόζουν για την προστασία των δεδομένων των πελατών στο cloud. Το TSC που θεσπίστηκε από το American Institute of CPAs παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να αξιολογούν τα πρότυπά τους και να διασφαλίζουν την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή των πληροφοριών τους.

Ένας έλεγχος συμμόρφωσης SOC 2 μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να προβούν σε αλλαγές για να ανταποκριθούν στο TSC. Τα βήματα που θα πρέπει να λάβετε μετά από έναν έλεγχο εξαρτώνται από τα ευρήματα της έκθεσης, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν την εφαρμογή αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε και προστατεύετε τα δεδομένα των πελατών σας.

Η υιοθέτηση καινοτόμου λογισμικού συμμόρφωσης SOC 2, όπως το Cloud Data Protection ή το Data Privacy Automation, δεν είναι απλώς μια έξυπνη λύση. Είναι μια απαραίτητη ενέργεια για να διατηρήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα σε αυτόν τον ολοένα και περισσότερο ρυθμιζόμενο κλάδο.

 

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral stories straight into your inbox!
SOC 2,Πρότυπα ασφαλείας

Written by Anastasis Vasileiadis

Οι μεταφράσεις είναι σαν τις γυναίκες. Όταν είναι ωραίες δεν είναι πιστές και όταν είναι πιστές δεν είναι ωραίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).