Τεράστια λίστα με εργαλεία AI

Guest author : δημήτρης

Μια επιμελημένη λίστα με εκπληκτικά προγράμματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

https://github.com/awe50me/Awesome-AI

ai new

conversational AI

Awesome Description
ChatGPT  
Chat D-ID  
Dialogflow  
Watson Assistant  
Microsoft Bot Framework  
Rasa Conversational AI Platform
botpress  
TARS  
Landbot AI  
SnatchBot  
Botstar  
Ask Your PDF  
perplexity  
Hints AI Assistant that integrates with any software to perform tasks on your behalf
ChatSpot ChatSpot = ChatGPT + the power of HubSpot CRM
AskThee? Ever wanted to ask a question to a big thinker, artist or scientist? now is your chance.
Ai Chat from User.com Automate your customer support instantly with AI
ChatPDF Chat with any PDF!
Chatbase Train ChatGPT on your data and add it to your website
Huberman AI Use AI to explore the wisdom of The Huberman Lab.
ai intern With AI Intern skip the grind and focus on the big picture.
Chatbot UI Chatbot UI is an open source clone of OpenAI's ChatGPT UI.
Channel Ask any data question, in plain English.
wonderchat Instantly build an AI chatbot with your knowledge base
Monica YOUR CHATGPT POWERED AI ASSISTANT ON ALL WEBSITES
alicent A Gorgeous Extension for ChatGPT
godmode  
PageLines AI Agents to Enhance Your Website

All-in-one tools

Awesome Description
airOps Deploy task-specific AI where you need it most with AirOps Apps. Install and configure in minutes, scalable, and available everywhere.
Hugging Face The AI community building the future.
fotor Online photo editor for everyone
Kittl Speed up your workflows with Kittl's AI-powered design tools and gain instant access to a ton of stunning illustrations, fonts, photos, icons, and textures.
clipdrop Create stunning visuals in seconds
Replicate Machine learning doesn't need to be so hard.

AI Search Engine

Awesome Description
phind The AI search engine for developers.
you The AI Search Engine You Control

writing tools

Awesome Description
Jounce Free AI copywriting and artwork for marketers
writerly Writerly artificial intelligence (AI)
Cohesive Create magical content with the most powerful AI editor
grammarly Compose bold, clear, mistake-free writing with Grammarly's AI-powered writing assistant.
copy ai Write better marketing copy and content with AI
jasper AI Jasper – AI Copywriting & Content Generation for Teams
markcopy ai Write Content 10x Faster
rytr Rytr – Best AI Writer, Content Generator & Writing Assistant
simplified ai-writer Write Instant Marketing Copy with the Free AI Copywriting Generator
frase Frase
requstory WRITE BETTER USER STORIES.
marketmuse AI Content Planning and Optimization Software
wordtune Your thoughts in words
inferkit InferKit offers a web interface and API for AI–based text generators. Whether you're a novelist looking for inspiration, or an app developer, there's something for you.
goose ai Fully managed NLP-as-a-Service delivered via API, at 30% the cost. It's time to migrate.
writesonic Writesonic – Best AI Writer, Copywriting & Paraphrasing Tool
textcortex One AI Tool To Write All Your Content
ideas AI Ideas on this page are 100% generated by OpenAI's GPT-3, an artifically intelligent deep learning model, without human involvement, and trained by you and 1,399,670+ other people who liked or disliked ideas.
sudowrite Bust writer's block with our magical writing AI.
GhostWrite More time for the conversations that matter to you.
nichesss Write anything 10x faster.
flowrite Flowrite helps you write your daily emails and messages 5x faster across Google Chrome.
chibi ai Now anyone can have a writing assistant.
copysmith Copysmith is the AI content creation solution for Enterprise & eCommerce
copymatic ai Generate Content & Copy In Seconds with AI
hypotenuse Let AI write your content in seconds. Without writer's block.
longshot ai Create blogs that humans and search engines love using Artificial Intelligence
unbounce smart copy Wherever You Type, Smart Copy Writes
scalenut Tell Better Stories at Scale
NeuralText NeuralText – AI Writing Assistant and tools for SEO
closerscopy AI Copywriting Robot – ClosersCopy
inkforall INK – World's Best AI Content Assistant for Marketing & SEO
peppertype Create Quality Content Faster
ai-writer AI-Writer is the most accurate content generation platform, using state-of-the-art AI writing models to generate articles from just a headline.
GetGenie The WordPress AI SuperApp for Content & SEO
Article Forge High quality, AI content generator – Article Forge
ProWritingAid ProWritingAid: AI Writing Assistant Software
QuillBot QuillBot's AI-powered paraphrasing tool will enhance your writing
WriterZen Proficient SEO Content Workflow Software
Writecream Writecream – Best AI Writer & Content Generator – Writecream
outranking Outranking helps content teams achieve predictable content success with AI assistance.
lately Spend 84% Less Time Writing Content
wordai 10x Your Content Output With AI.
craftly Changing the way the world writes.
SEO AI The #1 AI Writer For SEO
content at scale AI Content Generator for Quality SEO Long Form Blog Posts
jenni Supercharge your writing with jenni AI
Taskade AI outlining and mind mapping tool for teams with real-time editing and chat.
wordkraft Create High-Quality Content Instantly With AI
merlin Open AI's GPT powered extension to use anywhere!
kickresume Let artificial intelligence write your resume.
AISEO AISEO – AI writing assistant, Copywriting & Paraphrasing Tool
yaara.ai The Future Of Writing is Finally Here
ChatGPT Writer Free Chrome extension to generate entire emails and messages using ChatGPT AI. All sites are supported and enhanced support for Gmail.
FocusFlow Track your daily progress, highlights, and improvements in just 20 seconds.
NovelAI The AI Storyteller
narrato AI Content Creation and Collaboration Platform
WriteMe WriteMe.ai – Ai Writer – Content Writing Assistant & Creator
Magical AI Call on Magical AI to do all the work stuff you hate doing. Create messages from scratch, update forms instantly, and automate annoying tasks—anywhere, anytime.
Bearly Bearly makes you 10x faster by adding the state of the art AI to your workflow. Reading, writing, and content creation all one shortcut away.
StealthGPT Write Using AI, Get Human Written Results
resume worded Improve your resume and LinkedIn profile
detangle Summarize any video, audio or text
melville Create amazing show notes 10x faster with AI.
Swell AI Automate writing podcast show notes, articles, social posts and more.
Scalenut Scalenut: AI powered SEO and Content Marketing Platform
Sheet+ Write Google Sheets & Excel formulas 10x faster with AI
FinalScout ChatGPT-Powered Email Finding & Outreach at Scale
HyperWrite Your personal AI writing assistant
maker.ai Generate written & visual content in seconds through cutting-edge artificial intelligence. Make magical conten
Thundercontent Create any content with Artificial Intelligence in minutes
Autowrite app Create Human-like Search Engine Optimized Articles
postGenius Generate your next post using chatGPT
postwise Write Viral Tweets in Seconds
WriteSparkle Discover AI-Driven Brilliance, streamline your content creation process by seamlessly integrating Writesparkle with your favorite tools and platforms.

video tools

Awesome Description
Deepbrain ai – ai studios Create AI-generated videos using basic text instantly
Supercreator.ai Create short form videos 10x faster using artificial intelligence
veed io VEED – Edit, Record & Livestream Video – Online
runway Everything you need to make content, fast.
Fliki Turn text into videos with AI voices
synthesia Create videos from plain text in minutes
descript All-in-one video & audio editing, as easy as a doc.
typecast ai Video creation made simple with AI voices and avatars
bhuman ai Produce a single video and personalize it for thousands of recipients. Deliver over any channel and measure results instantly.
Jellysmack Creator Content Amplification & Solutions
plask AI-powered Mocap Animation Tool
Rokoko video Rokoko Video Free AI motion capture
Topaz Video AI Production-grade AI models for professional use cases
Steve AI Free AI Video Maker App
elai Create AI videos from just text.
pictory Video Marketing Made EASY
Lumen5 Lumen5 – Video Maker
wisecut Wisecut
synths video Convert articles into video in 1-click
invideo Create publish-worthy videos on day one
GliaCloud Generate videos from news content, social posts, live sport events, and statistical data in minutes!
synthesys Transform Your Text to a Realistic Virtual Video
beey Beey.io – Beey automatically converts your audio and video files to text.
papercup AI Powered Dubbing
Friday Less Writing, More Inspiration.
Movio Create Engaging Videos 10x Faster with AI
clip.fm Turn podcasts into viral clips with one click.
D-ID Digital People Text-to-Video
vidyo.ai Make short videos from long ones instantly
Rephrase Studio Rephrase Studio is a self-serve text-to-video generation platform that eliminates the complexity of video production, enabling you to create professional-looking videos at scale.
Genmo Go beyond 2D. Create videos from text with AI.
riverside Automatically transcribe your audio and video recordings in seconds with our AI-powered technology. It's accurate, reliable, and supports more than 100 languages.
Zoomscape.ai Create stunning Zoom backgrounds with AI
Morise.ai You make the videos, AI will make them go viral
Rask Localize videos. Fast. Fun. With AI
HeyGen CREATE ENGAGING VIDEOS 10X FASTER WITH AI
2short.ai Elevate your YT content with AI generated shorts
Eightify YouTube summaries powered by ChatGPT

audio tools

Awesome Description
Adobe Podcast AI-powered audio recording and editing, all on the web
play ht AI powered text to voice generator
Murf AI AI Voice Generator: Versatile Text to Speech Software
resemble ai Your Complete Generative Voice AI Toolkit
wellsaid Convert text to voice in real time
voicemod Free Real-Time Voice Changer
assemblyai Transcribe and understand audio with a single AI-powered API
songdonkey Extract vocals and instruments with artificial intelligence
krisp ai Krisp's AI removes background voices, noises and echo from all your calls, giving you peace of mind.
aloud Aloud – dubbing for everyone
listnr Generate realistic Text to Speech (TTS) audio using our AI Voice Generator with the best synthetic voices.
lovo LOVO AI
speechelo Instantly Generate Voice from Text 100% Human-Sounding voiceover with only 3 clicks!
bigspeak Generate English speech from text
speechify Power through docs, articles, PDFs, email — anything you — by listening with our leading text-to-speech reader.
sonix ai Automatically convert audio and video to text: Fast, Accurate, & Affordable
speak ai Get transcription, research, data analysis and NLP software from Speak Ai
rev com Transcribe Speech to Text
scribie Audio/Video Transcription
verbit Captioning & Transcription That's Built for Business
fireflies Automatically record and transcribe meetings
otter Capture and share insights from your meetings
voicera Give voice to your articles and blogs.
revoicer The most realistic AI Text To Speech online
elevenlabs The most realistic and versatile AI speech software, ever. Eleven brings the most compelling, rich and lifelike voices to creators and publishers seeking the ultimate tools for storytelling.
soundraw AI Music Generator
VoicePen Audio to Blog Post, in minutes
podcastle The One-Stop Shop for Broadcast Storytelling
beatoven.ai Create customisable royalty free music that elevates your story
altered Professional Ai Voice Changer Software and Services
Mubert Human AI Generative Music For your video content, podcasts and apps
listener.fm Elevate Your Podcast Post-Production Process with AI-Generated Titles, Descriptions, and Show Notes
Shownotes Summarize a podcast episode with help from chatGPT.
Mood Amplify your podcast to 1 billion audiences with generative AI.
Cleanvoice Cleanvoice is an artificial intelligence which removes filler sounds, stuttering and mouth sounds from your podcast or audio recording
snipd – AI Podcast Summaries Introducing Snipd's AI-generated Podcast Summaries
koolio.ai the future of podcast creation.
sumly.ai AI-generated podcast summaries delivered straight to your inbox.
podsqueeze Generate shownotes, timestamps, newsletters and more for your podcast with one click!
Dubb An automated, easy-to-use assistant that generates marketing content for your podcast. Dubb turns your podcast episodes into show notes, social media posts, newsletter content, transcripts, and more.
deciphr Powered by deep AI, Deciphr timestamps and summarizes your entire podcast transcript for you. In less time than it takes to make coffee. And it's completely free.
type studio Type Studio is a fast, simple, and joyful way to edit and grow your podcasts, streams, and interviews.
steosvoice Your High-Quality Neural Voice AI
fathom Discover podcasts at the speed of thought with mind-blowing AI-powered Search, Transcripts, Chapters, Clipping, and Highlights.
wavtool AI-accelerated music production. Make high-quality music with an AI assistant. In the browser, for free.
decoherence Make AI Music Videos

images tools

Awesome Description
letsenhance Automatic AI editor to increase image resolution without losing quality
facet ai Facet is the first AI-powered image editor, empowering artists to do what they do best: create.
remove bg Remove backgrounds 100% automatically in 5 seconds with one click
remini ai The only photo enhancer you'll ever need
avatar ai Create your own photorealistic AI Avatars
photosonic The AI that paints your dreams with pixels – for FREE.
ai picasso Create Art with Powerful AI
upscale Upscale and Enhance Your Images for FREE
ai image enlarger All-in-one AI toolkits help you enhance and upscale images. Increases image resolution without losing quality
DeOldify A Deep Learning based project for colorizing and restoring old images (and video!)
imagecolorizer We use AI technology to restore old photos automatically
evoto EVOTO, AI-powered Image Editor
imagineme Personal AI Art Generator
restorephotos.io Restoring old photos using AI for everyone.
booth ai Create pro quality product photography with AI
phosus AI-Powered Image Enhancement Tools and API Provider
Vance.AI Upscale Image with AI
Image Creator from Microsoft Bing Create images from words with AI
BlueWillow BlueWillow
Nero AI Enlarge your images without losing quality, automatically detect thousands of images and categorize your albums.
removal.ai Remove Background From Image for Free Using Artificial Intelligence
ZMO.AI Background Generator & Remover
Stable Diffusion Stable Diffusion is a latent text-to-image diffusion model capable of generating photo-realistic images given any text input, cultivates autonomous freedom to produce incredible imagery, empowers billions of people to create stunning art within seconds.
Playground AI Create any image from your imagination

commerce & marketing tools

Awesome Description
syte ai The World's #1 Product Discovery Platform for eCommerce
nureply Get 2.4x More Replies and Revenue with Cold Emails Powered by Advanced AI
zia by zoho Meet Zia, the AI-powered assistant for your business
Adzis app AI Content Generator App for eCommerce – Adzis
ocaya Become a Social Media Genius
On-Page.ai On-Page SEO Optimization Tool Helps You Rank – On-Page.ai
sapling AI messaging assistant for customer-facing teams. Respond twice as fast.
heyday Drive more e-commerce sales and deliver five-star customer service at scale with our conversational AI chatbot.
linkfluence Enterprise Social Intelligence at Scale
phrasee Get more clicks, conversions, and customers with AI-optimized content
human marketing AI Marketing Software That Gets Predictably Better Results
acrolinx The road to happy customers is paved with amazing content
marketmuse Most content strategies are built on generic data and opinions.
liveperson Conversational AI that's anything but artificial
albert albert is your self-learning digital marketing ally
clickable Generate ads in seconds with AI
Robin The Future of Sales Automation.
cody Cody is an intelligent AI assistant like ChatGPT – with the added benefit of being able to train it on your business, your team, your processes, and your clients with your own knowledge base. Use Cody to support your team, answer questions, help with creative work, troubleshoot issues, and brainstorm ideas.
Tugan.ai Enter a URL or TOPIC To Generate Your Marketing Emails Instantly With AI
Marketing Co-pilot AI The Better Way to Do Marketing
Domains GPT Generate brandable & memorable domain names using AI. Powered by OpenAI and Vercel Edge Functions.

design tools

Awesome Description
PhotoRoom PhotoRoom – Remove Background and Create Product Pictures
IconifyAI.com Create an Icon that truly represents your app with AI
beautiful ai Presentation software that designs for you.
avatarai Create your own AI-generated avatars
profilepicture  
picofme Just AI profile picture maker
withpoly Generate 3D Design Assets in Seconds with AI
craiyon Free online AI image generator from text
neural love Online video, images and audio enhancement powered by AI
Imagen AI Imagen – Personalized Photo Editing Assistant
nightcafe studio AI Art Generator
autodraw AutoDraw is a new kind of drawing tool. It pairs machine learning with drawings from talented artists to help everyone create anything visual, fast.
ai draw Convert your photo into line drawing.
hotpot ai Hotpot helps you create amazing graphics, pictures, and text.
pixray text to image / pixel art  
designs ai Create logos, videos, banners, mockups with A.I. in 2 minutes
durable website builder Build a website in 30 seconds using artificial intelligence
makelogo ai Uniques logos, for less than a coffee
nightcafe Create amazing artworks using the power of Artificial Intelligence.
DALL·E 2 DALL·E 2 is a new AI system that can create realistic images and art from a description in natural language.
deep dream generator HUMAN AI COLLABORATION
dream ai High Quality Artwork In Seconds
starryai Create Art with AI
artbreeder craft ai art like never before
looka Use Looka's AI-powered platform to design a logo and build a brand you love.
logoAI Let AI-powered logo maker generate your new logo, create matching stationery, and design a brand you love!
logomaster AI Powered by AI,logomaster.ai helps business owners create beautiful logos.
durable The AI website builder that generates an entire business website with images and copy in seconds.
midjourney  
magicstudio Powered by AI, Created by You
pfpmaker Make your new profile picture with AI
uizard Uizard
ando Your AI design copilot.
pixelz PIXELZ AI AVATAR & IMAGE GENERATOR
makelogoai Make Unique logos with AI.
flair the AI Design Tool for Branded Content.
magician A magical design tool for Figma powered by AI.
Galileo AI Galileo AI creates delightful, editable UI designs from a simple text description. It empowers you to design faster than ever.
stockimg AI image generation for teams – You can easily generate AI logo, AI book covers, AI posters and more – Stockimg AI
pixlr AI powered photo editor, animation and design.
brandmark Brandmark Logo Maker – the most advanced AI logo design tool
illustroke Stunning vector illustrations from text prompts
slides AI Create Presentations Slides with AI in seconds
Cleanup.pictures Remove any unwanted object, defect, people or text from your pictures in seconds
SnapEdit Remove Object from photo
UI-AI User Interface Artificial Intelligence
Whimsical AI for Mind Maps Fresh ideas at your fingertips
Adobe Firefly AI Art Generator
AILab Tools  
IMGCREATOR All-in-one AI Design Art Generator
vizcom see your drawings come to life in seconds.
storyd AI POWERED PRESENTATIONS
PicWish PicWish AI Photo Editor
Figma AI Integrate GPT Chat into your Figma workflow
DreamStudio Tap into the power of our generative text-to-image suite to create new and unique designs.
Leonardo.Ai Create stunning game assets with AI.
Spline AI The power of AI is coming to the 3rd dimension. Generate objects, animations, and textures using prompts.
NVIDIA Canvas Use AI to turn simple brushstrokes into realistic landscape images. Create backgrounds quickly, or speed up your concept exploration so you can spend more time visualizing ideas.
Thumbly Create YouTube thumbnails that get clicks
stylized A new way to take product photos.

Coding tools

Awesome Description
GitHub copilot Your AI pair programmer
tabnine AI assistant for software developers
deepOpinion No-code AI for automation professionals
Flatlogic generate fully-functioning web apps in minutes with OpenAI, simply by describing the app in English!
Fronty convert image to CSS
SourceAI Ai-Powered Code Generator
Microapp AI-Powered Component Generator
GitFluence Find the Git Command You Need Now!
bloop. bloop is a code-search engine that uses GPT-4 to answer questions about your code. Search both your local and remote repositories with natural language, regex and filtered queries.
codium Generating meaningful tests for busy devs
drenaline An AI-powered debugger GitHub repository
AI CODE Turn text into HTML&CSS with AI
Stunning.so Build websites with AI.i
codeium AI-Powered Autocomplete
Ghostwriter Meet Ghostwriter, your partner in code.
Lightning AI The platform for teams to build AI, without the headaches
CommitAI Let AI Handle Your Commit Messages
Codewand Use GPT-4 to build software with natural language.
kopylot An AI-Powered assistant for Kubernetes developers
Rix The Ultimate AI-Powered Chatbot for Developers
Kodezi Kodezi is a AI developer tool platform that auto-corrects your code in real-time. We're on a mission to 10x productivity in programming!
Google Bard Meet Bard: your creative and helpful collaborator, here to supercharge your imagination, boost your productivity, and bring your ideas to life.
Safurai Safurai is the AI Code Assistant that saves you time in changing, optimizing, and searching code.
10Web AI-Powered WordPress Platform
codium Generating meaningful tests for busy devs

color tools

Awesome Description
colormind Colormind – the AI powered color palette generator
Huemint AI color palette generator
khroma Khroma – The AI color tool for designers
ColorGPT Generating color name captured from real-world using AI
Chroma AI Generate gradients based on your mood
PatternedAI Generate unique patterns for your product using AI!

miscellaneous

Awesome Description
Browse AI The easiest way to extract and monitor data from any website.
interview-warmup by google  
fastoutreach The smartest AI personalization tool for entrepreneurs.
getleon Leon is your open-source personal assistant who can live on your server.
Open AI Whisper Whisper is a general-purpose speech recognition model. It is trained on a large dataset of diverse audio and is also a multi-task model that can perform multilingual speech recognition as well as speech translation and language identification.
lightning echo Transcription. simple and open-source. more lightning apps
unschooler Personal AI-mentor helps you to find and pursue a new career.
namelix generate a short, brandable business name using artificial intelligence
lens ai AI-powered contextual computer ad solution
ai21 When Machines Become Thought Partners
co:here ai Making NLP part of every developer's toolkit
open ai Build next-gen apps with OpenAI's powerful models.
zyro ai tools Free AI tools to set your business up for success
personal ai Generate new ideas, recall key concepts, and write original content and at the speed of thought.
monterey ai Copilot for Product Development
kalendar ai Book new revenue on autopilot with AI
akkio Modern Business Runs on AI
cortex Enhance Your Creative with Powerful AI
validatorAI Validate and receive constructive feedback on any startup idea, powered by AI!
naming magic Use AI to name your company and find a domain.
poised Poised is the AI-powered communication coach that helps you speak with confidence and clarity.
mem Mem is the world's first AI-powered workspace that's personalized to you. Amplify your creativity, automate the mundane, and stay organized automatically.
tome Unlock your best work with Tome's AI-powered storytelling format.
custom GPT Build Your Own ChatBOT With Your Data
rationale a revolutionary AI to assist business owners, managers, and individuals in making tough decisions.
roomGPT.io Generating dream rooms using AI for everyone.
addcontext Context is your AI-powered assistant for learning from your favorite websites, e-books, podcasts, videos, and more.
context A brain for your business.
tl;dv AI-Powered Meeting Recorder for Zoom and Google Meet – tl;dv
ttree A fulfilling job is one step closer to a more inspiring and purposeful life. At ttree, we build AI-powered technology to match talent with the best opportunities out there.
bardeen Automate your manual tasks
HUMATA Ask AI anything about your files
Onesta Take control of your Financial Future
Where To AI! Welcome to Where To AI! Through the power of AI you will discover new destinations, create unforgettable memories and find the best places to stay.
castmagic Podcast show notes & content in a click
AI Gift For You AI Gift For You – Finding the perfect gift just got easier!
TimeGPT An AI-powered date and time converter. Enter a prompt to get started. GitHub repository
PromptPal The destination for the best prompts for marketers, writers, designers, and more to get the most out of ChatGPT
Harvey. Harvey
Engage AI  
Suggest AI Suggest AI is a machine learning powered personalization engine offering a product portfolio customized for online businesses
Reflect  
waitroom The solution to better meetings
Domains GPT Generate brandable & memorable domain names using AI. Powered by OpenAI and Vercel Edge Functions.
Gamma A new medium for presenting ideas. Powered by AI.
kickresume Automate your CV creation with our AI resume builder.
stability.ai AI by the people for the people
EnhaceAI Add AI Autocomplete to any website in 2 minutes
June A new way to do product
Avoma AI Meeting assistance and collaboration, reimagined.
SpeakAide Take your public speaking to the next level with SpeakAide's AI script writing and teleprompter tool.
PowerMode PowerMode is your AI co-founder that will help you ideate and pitch your startup.
Talk to Books Browse passages from books using experimental AI
SheetAI AI inside Spreadsheets
Tripnotes Intelligent Travel Planner
Decktopus AI World's #1 AI-Powered Presentation Generator
Banter AI Call up your favorite celebrities Scary realistic AI
tweetmonk_ Maximize your Twitter reach with our intelligent editor – create and schedule engaging tweets and threads to boost your growth.
AgentGPT Assemble, configure, and deploy autonomous AI Agents in your browser.
Chatshape Build AI Chatbots from your content, remarkably fast
numerous.ai Extract text, categorize, generate formulas, and use ChatGPT right inside your spreadsheet
glass.ai Transforming sector and company research with AI

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog via Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Written by δημήτρης

Guest Post: Είδα ανοιχτά και μπήκα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).