Στην Αθήνα το euroCRIS Strategic Membership Meeting

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί φέτος το “euroCRIS Strategic Membership Meeting”, η ετήσια Συνάντηση των εταίρων και της κοινότητας του euroCRIS, του διεθνούς οργανισμού που ασχολείται με τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (Current Research Information Systems – CRIS). Η εκδήλωση διοργανώνεται από το euroCRIS σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης () στις 8-10 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο “Λ. Ζέρβας”, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Η εκδήλωση “euroCRIS Athens Strategic Membership Meeting” απευθύνεται σε ερευνητές, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για ερευνητικές υποδομές βασισμένες σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (CRIS, ψηφιακά αποθετήρια και περιοδικά) ή εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης της έρευνας και της καινοτομίας (προγράμματα χρηματοδότησης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων).

eurocris

Στη φετινή συνάντηση με θέμα “Towards optimal Research information Infrastructures on a national and international level”, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πορεία για μία ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή πληροφοριών και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την της Συνάντησης απαιτείται στον ιστότοπο www.eurocris.org, όπου διατίθεται και το της εκδήλωσης. Για όσους είναι μέλη του οργανισμού euroCRIS, καθώς και για τους Έλληνες συμμετέχοντες (ερευνητές, εκπροσώπους φορέων, κ.ά.) (επιλογή: local representatives) η εγγραφή είναι δωρεάν. Καταληκτική για την εγγραφή είναι η 1η Νοεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιούνται και δύο ειδικές εθνικές συνεδρίες, με Έλληνες ομιλητές από ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ, οι οποίες αφορούν τη δημιουργία βέλτιστων πληροφοριακών υποδομών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται ότι τα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (Current Research Information Systems, CRIS) έχουν διαδοθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συστήματα CRIS προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τα συστήματα πάνω στα οποία μπορεί να κτιστεί η μεγάλη πανευρωπαϊκή υποδομή μέτρησης της ευρωπαϊκής έρευνας.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, το θέμα της Συνάντησης είναι ουσιαστικό και επίκαιρο για μια σειρά από λόγους. Οι ερευνητικές υποδομές πληροφοριών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα για όσους παράγουν και αξιοποιούν ερευνητικά και πληροφορίες, είτε πρόκειται για τους ίδιους τους ερευνητές (για τη μέγιστη και ανακάλυψη της έρευνας και των δεδομένων τους), είτε για διευθυντές ερευνητικών φορέων (για καλύτερη κατεύθυνση, παρακολούθηση και σύγκριση της έρευνας), είτε για χρηματοδότες (για καλύτερη αξιολόγηση των επενδύσεών τους), είτε για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (ως βάση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής και οράματος). Όλα τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη επωφελούνται ουσιαστικά από βέλτιστες, τυποποιημένες ερευνητικές υποδομές πληροφοριών.

Σε διεθνές επίπεδο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη “ Science Cloud Initiative”, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία βέλτιστων υποδομών επιστημονικής έρευνας και δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Συνάντηση, το πρόγραμμα και τη φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμες στoυς ιστότοπους του euroCRIS (www.eurocris.org) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr).

Η σημασία των συστημάτων CRIS και ο ρόλος του ΕΚΤ σε εθνικό επίπεδο

Η συστηματική και προτυποποιημένη καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στους ερευνητικούς οργανισμούς αποτελεί τον πυρήνα των συστημάτων CRIS που καταγράφουν την ερευνητική δραστηριότητα μέσα από το πρότυπο δεδομένων Common European Research Information Format (CERIF), ένα ισχυρό διεθνές πρότυπο που κάνει δυνατή τη σημασιολογική και χρονολογική διασύνδεση πολύ μεγάλου πλήθους  ερευνητικών δεδομένων. Το πρότυπο CERIF έχει αναπτύξει ο οργανισμός euroCRIS, με την ενεργή  συνεισφορά και του ΕΚΤ, που συμμετέχει ως μέλος από το 1997, ενώ από το 2009 είναι μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Με βάση το πρότυπο CERIF, πλήθος δεδομένα διασυνδέονται σημασιολογικά και χρονολογικά, προβάλλοντας τη συνολική εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας φορέων και χωρών, και δίνοντας έμφαση στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα) και τη σύνδεσή τους με το περιβάλλον στο οποίο αυτά δημιουργούνται (ερευνητές, οργανισμοί, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα, ερευνητικές υποδομές, υπηρεσίες).

Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει την ελληνική πλατφόρμα CRIS που θα αποτελέσει τον κορμό μιας εθνικής υποδομής CRIS. Η εθνική υποδομή CRIS θα περιλαμβάνει τα επιμέρους συστήματα που θα λειτουργούν σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και τον κεντρικό συσσωρευτή που θα λειτουργεί στο ΕΚΤ, ο οποίος θα τροφοδοτείται με πληροφορία από τα επιμέρους συστήματα των ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας υλοποιήθηκαν δυο πιλοτικές εφαρμογές, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Η πλατφόρμα λογισμικού CRIS διατίθεται, μέσω της συνεργασίας του ΕΚΤ και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στα ακαδημαϊκά ιδρύματα – μέλη του ΣΕΑΒ για την ανάπτυξη ιδρυματικών συστημάτων CRIS. Στον καθορισμό των απαιτήσεων ανάπτυξης της πλατφόρμας συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση του ΕΚΤ, εμπειρογνώμονες από τον ΣΕΑΒ.

Η πλατφόρμα CRIS έχει ήδη διατεθεί σε 16 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ενώ στο μέλλον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων με ερευνητική δραστηριότητα, όπως ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας λογισμικού CRIS και του εθνικού συσσωρευτή CRIS για τους ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (www.epset.gr) το οποίο υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Athens euroCRIS Strategic Membership Meeting (8-10 Νοεμβρίου 2016)

http://www.eurocris.org/activities/membership-meetings/athens-strategic-membership-meeting-november-2016

euroCRIS

http://www.eurocris.org/

Συστήματα CRIS από το ΕΚΤ

http://metrics.ekt.gr/cris

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).