NOVA – WIND ΕΛΛΑΣ ολοκλήρωση της συγχώνευσης τις επόμενες εβδομάδες

Ένα δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε η NOVA αναφέρει τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η απορρόφηση της εταιρείας από την WIND ΕΛΛΑΣ. Διαβάστε το δελτίο τύπου παρακάτω:nova wind

Οι Εταιρείες «NOVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» είναι Μέλη του Ομίλου United Group, του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των ως άνω Εταιρειών από την United Group έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Case M.9866 / απόφαση C(2020) 5688/13.08.2020 & Case M.10475 / απόφαση της 21.12.2021) και έκτοτε οι τρεις εταιρείες δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην ελληνική αγορά.

Η United Group αποβλέπει στη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ως άνω Εταιρειών στην Ελλάδα και στη μεγιστοποίηση της αξίας τους στην ελληνική αγορά. Για τον σκοπό αυτό οραματίστηκε τη ενός ενιαίου ισχυρού και ανταγωνιστικού παρόχου στον τομέα παροχής συνδυαστικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και συνδρομητικών υπηρεσιών
οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η δημιουργία της ενιαίας αυτής οντότητας αποτελεί απόρροια πολύμηνων προσεκτικών σχεδιασμών, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων. Ο ενδοομιλικός αυτός μετασχηματισμός θα λάβει χώρα με τη μορφή της
συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της «NOVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής «Απορροφώμενες» ή «NOVA» και «NOVA BROADCASTING») από τη «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» (στο
εξής «Απορροφώσα» ή «WIND»), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (άρ. 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013).

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επικείμενης συγχώνευσης η μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στην επιχειρησιακή συνέχεια και στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των συνδρομητών των απορροφώμενων εταιρειών στα λειτουργικά συστήματα της
απορροφώσας, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν να λαμβάνουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους. Για τον σκοπό αυτό και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνουμε τους συνδρομητές των απορροφώμενων εταιρειών για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της WIND. Οι σχετικές ενέργειες ενοποίησης των συστημάτων και των διαδικασιών μεταξύ των τριών Εταιρειών καμία επίδραση δεν θα έχει στα δικαιώματά των συνδρομητών, εκτός από το γεγονός ότι στη θέση των NOVA και NOVA BROADCASTING,

θα βρίσκεται μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με καθολική διαδοχή η WIND, η οποία πλέον θα μετονομαστεί σε «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.» και διακριτικό τίτλο «NOVA Μ.Α.Ε.», στο εξής Νέα NOVA.

Η Νέα NOVA θα αποτελεί μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων των
συνδρομητών των απορροφώμενων εταιρειών, υπέχοντας όλες τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντί τους σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο μεσοδιάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρείες NOVA, NOVA BROADCASTING και WIND θα λειτουργούν προσωρινά ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών για τους παραπάνω σκοπούς.

Ειδικότερα, ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας για τα ακόλουθα: Ταυτότητα & στοιχεία επικοινωνίας των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας

1) WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Έδρα: Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, ΤΚ. 104 42, Α.Φ.Μ.: 099936189, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
2) NOVA Μ.Α.Ε.», Έδρα: Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Α.Φ.Μ. 094444827, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά
3) «NOVA BROADCASTING Μ.Α.Ε.», Έδρα: Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, ΤΚ. 104 42, Α.Φ.Μ. 998179538 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα διαβιβαστούν στη Νέα ΝΟVA

Τα δεδομένα που έχει ήδη συλλέξει και επεξεργάζεται η NOVA και η NOVA BROADCASTING στο πλαίσιο των συμβάσεων της με τους συνδρομητές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων

Η διαβίβαση των δεδομένων στη Νέα NOVA και η επεξεργασία τους από αυτήν, αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με καθολική διαδοχή.

Η διαβίβαση είναι απαραίτητη τόσο για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που οι απορροφώσες εταιρείες έχουν αναλάβει απέναντι στους συνδρομητές τους, όσο και για την εκπλήρωση του έννομου συμφέροντός τους να διασφαλίσουν την εύρυθμη και έγκαιρη ολοκλήρωση της συγχώνευσης σε όφελος και των συνδρομητών τους, οι οποίοι θα
συνεχίζουν να απολαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών τους, χωρίς να αντιληφθούν την παραμικρή αλλαγή ως προς την τιμολόγηση και την ποιότητα αυτών, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η συγχώνευση και μετά την ολοκλήρωσή της.

Δικαιώματα που αφορούν στα Προσωπικά Δεδομένα

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι συνδρομητές μπορούν οποτεδήποτε να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη διεύθυνση data.privacy@nova.gr προκειμένου να ζητήσουν τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και για να ασκήσουν, τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα , προκειμένου να ενημερωθούν σε σχέση με τις κατηγορίες των προσωπικών τους δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τον χρόνο διατήρησης αυτών και την επικείμενη διαβίβαση στη Νέα NOVA.
β) Το δικαίωμα διόρθωσης, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν , ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων τους.
γ) Το δικαίωμα διαγραφής, προκειμένου να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα από τα αρχεία της Νέα NOVA.
δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, υπό τον όρο των ειδικότερων προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ε) Το δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να παραλάβουν τα δεδομένα τους και να τα διαβιβάσουν σε τρίτον.
στ) Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της συγχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης, οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας θα σταθμίσουν τους λόγους που επικαλείται ο συνδρομητής και θα ικανοποιήσουν το σχετικό δικαίωμά του, εκτός κι αν προκύπτει ότι το έννομο συμφέρον για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπερτερεί των ιδιαίτερων λόγων που επικαλείται το υποκείμενο για την παύση της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που οι συνδρομητές θεωρήσουν ότι θίγονται τα τους, δικαιούνται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email contact@dpa.gr).

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και δεδομένου ότι θα έχει επέλθει καθολική διαδοχή της Νέα NOVA σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των NOVA και NOVA BROADCASTING, οι συνδρομητές θα μπορούν να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματά τους είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nova.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, Αττικής, Τ.Κ. 104 42.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

κάθε δημοσίευση, άμεσα στο inbox σας

Προστεθείτε στους 2.081 εγγεγραμμένους.
NOVA,WIND

Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).