Νέα υπηρεσία Open Book Press από το EKT για eBooks Ανοικτής Πρόσβασης


Αναγνωρίζοντας τη σημασία της μονογραφίας για την πρόοδο της επιστήμης και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών μέσων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) ανέπτυξε και διαθέτει την υπηρεσία Open Book Press (http://ebooks.epublishing.ekt.gr), για την ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων, και ειδικότερα μονογραφιών, υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών με ανοικτή πρόσβαση.OpenBookPress_banner EKT

Το Open Book Press είναι επιμέρους υπηρεσία των ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ (http://epublishing.ekt.gr) και δίνει τη δυνατότητα σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες να διαθέτουν τον δικό τους ηλεκτρονικό εκδοτικό οίκο μονογραφιών. Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκδότες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και φορείς μνήμης) που επενδύουν στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και στην Ανοικτή Πρόσβαση.

Με την πρωτοβουλία αυτή το ΕΚΤ αξιοποιεί τη δυναμική των ηλεκτρονικών εκδόσεων προς όφελος των συγγραφέων, των εκδοτών και των αναγνωστών, και στοχεύει να καταστήσει το Open Book Press ένα σημαντικό εργαλείο δημοσίευσης βιβλίων (ιδιαίτερα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες), και, ταυτόχρονα, μια καινοτόμο υπηρεσία πρόσβασης σε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο.

Η μονογραφία (ένα συγγραφικό έργο που εξετάζει διεξοδικά και από όλες τις πλευρές κάποιο αντικείμενο-θέμα) είναι καθολικά αποδεκτή ως το σημαντικότερο μέσο διάχυσης της γνώσης και διαλόγου γύρω από τα τρέχοντα ζητήματα κάθε επιστημονικού κλάδου. Οι νέες δυνατότητες που δίνουν οι δικτυακές τεχνολογίες, έχουν δώσει ώθηση και στις ηλεκτρονικές μονογραφίες, επιτρέποντας –σε σχέση με την έντυπη μορφή- την άμεση διάχυση της πληροφορίας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας στο περιεχόμενό τους. Επιπλέον, η σταδιακή επικράτηση της Ανοικτής Πρόσβασης έχει σαφή αντίκτυπο και στις μονογραφίες: κατ’ αναλογία με τις δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά, πολλοί εκδοτικοί οίκοι στην Ευρώπη και αλλού πειραματίζονται με την έκδοση μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης σε διαφορετικούς μορφότυπους (html, pdf, epub κ.λπ.).

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και το παράδειγμα έγκριτων εκδοτικών οίκων που υιοθετούν τον νέο αυτό τρόπο έκδοσης, το EKT συμβάλλει στη μετάβαση σε νέα και ανοικτά μοντέλα επιστημονικής επικοινωνίας.

Το Open Book Press  βασίζεται στη στενή συνεργασία του EKT με τους εκδότες, με στόχο τη διερεύνηση μακροπρόθεσμα βιώσιμου μοντέλου έκδοσης μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης υψηλών τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών. Στο συνεργατικό αυτό μοντέλο το EKT παρέχει την υποδομή, την τεχνογνωσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες (διαμόρφωση online εκδοτικών οίκων, οργάνωση εκδοτικής διαδικασίας, στοιχεία ποιότητας περιεχομένου και προσβασιμότητας, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, κ.ά.), εκπαίδευση των εκδοτών και, παράλληλα, εξασφαλίζει την προβολή των εκδοτών και των εκδόσεων.

Οι εκδότες, από την πλευρά τους, διαχειρίζονται τις ροές έκδοσης, μεριμνώντας για την παραγωγή έγκριτων μονογραφιών, τη διασφάλιση των διαδικασιών ποιότητας (κανονισμοί, διαδικασίες αξιολόγησης) και τη δημιουργία ενός λειτουργικού ηλεκτρονικού εκδοτικού οίκου (πληροφορίες για τις υπηρεσίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://epublishing.ekt.gr/el/5696).Με τη συμμετοχή τους στο Open Book Press του ΕΚΤ, οι εκδότες συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ανοικτής Επιστήμης και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των χρηματοδοτών της έρευνας για την Ανοικτή Πρόσβαση (Ορίζοντας 2020, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, πρόγραμμα “Αριστεία” κ.λπ.).

Μέσω του Open Book Press (http://ebooks.epublishing.ekt.gr), το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, έχουν ήδη αναπτυχθεί πέντε εκδοτικοί οίκοι μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης, με αντίστοιχο αριθμό εκδόσεων. Αυτοί είναι αποτέλεσμα πιλοτικής δράσης που διεξήχθη με τους ακόλουθους εκδότες που ήδη συνεργάζονταν με το ΕΚΤ:

  • Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με το νέο βιβλίο του Ερευνητή του ΙΙΕ/ΕΙΕ Δρ. Γιώργου Θ. Καρδαρά: “Οι Άντες – Ιστορία και Πολιτισμός (4ος-8ος αι.)”.
  • Η Εταιρεία  Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (historein/ιστορείν) με τη μονογραφία: “Το Παρελθόν στο Δίκτυο: Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005)” του καθηγητή Μήτσου Μπιλάλη.
  • Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, με την έκδοση: “Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου”, της Δρ. Κωσταντίας Κεφαλά.
  • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με την έκδοση: “Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών”, της Δρ. Μάκη Κωστούλα.
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μελέτη της Δρ. Λένας Τσιπούρη “Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση: Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος”.

Ο σχεδιασμός και η πιλοτική διάθεση της υπηρεσίας Open Book Press είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία κλιμάκωσης της ηλεκτρονικής υποδομής και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων του EKT προς τους έγκριτους ακαδημαϊκούς εκδότες δημοσίου συμφέροντος σε εθνικό επίπεδο. Στόχος του ΕΚΤ είναι η αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, καθώς και η πλήρης ενσωμάτωσή των υπηρεσιών και του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα δυναμικό δίκτυο εκδοτών, αλλά και ένας κόμβος διάθεσης περιεχομένου, προς όφελος των αναγνωστών και ερευνητών. Παράλληλα, η πλατφόρμα ενιαίας πρόσβασης ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr) προσφέρει ένα μοναδικό σημείο αναζήτησης του περιεχομένου που βρίσκεται στις τρεις πλατφόρμες, αλλά και υπηρεσίες προς τους εκδότες και τους χρήστες.

Εγγραφή στο iGuRu.gr μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υποδομών για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ έγινε  στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Διαβάστε τις Τεχνολογικές Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, με την εγκυρότητα του iGuRu.gr

Ακολουθήσετε μας στο Google News iGuRu.gr at Google news