Veritas Databerg Report 2015

Η Veritas Technologies LLC, εταιρεία λύσεων και recovery, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του , το οποίο εξετάζει το πώς οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διαχειρίζονται τα δεδομένα τους.veritas databerg

Μεταξύ των σημαντικών ζητημάτων που καταδεικνύει η έρευνα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τις εταιρικές υποδομές συστημάτων πληροφορικής και η υπερβολική εξάρτηση της εταιρικής διοίκησης από υποδομές αποθήκευσης σε περιβάλλοντα . Τέτοια ζητήματα εγείρουν σκέψεις ως προς το πόσο πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κανονιστικών αλλαγών, ενώ δημιουργούν και υψηλότερους κινδύνους απώλειας δεδομένων.

Σύμφωνα με το Databerg Report 2015 της , το 59% των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από οργανισμούς της Μεγάλης Βρετανίας, είναι αόρατο και θα μπορούσε να περιέχει τα πάντα, όπως βίντεο για… γάτες έως και υλικό για ενήλικες, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο μη συμμόρφωσης, με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η έκθεση εκτιμά, επίσης, ότι ένας μεσαίου μεγέθους βρετανικός οργανισμός, διατηρεί περίπου 1.000 Terabytes πληροφοριών, δαπανώντας ετησίως περίπου 602 χιλ. ευρώ (435 χιλ. λίρες) για ROT data (ROT = Redundant, Obsolete or Trivial), ή με μια λέξη για άχρηστα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 12% του κόστους της αποθήκευσης δεδομένων δαπανάται για κρίσιμα (και χρήσιμα) δεδομένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο αριθμός αποτελεί μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις “καθαρών” δεδομένων (clean data) σε ολόκληρη την έρευνα.

“Ενώ τα μηχανογραφικά δεδομένα θα έπρεπε να υπηρετούν τους σκοπούς του κάθε οργανισμού, είναι προφανές ότι στη Μεγάλη Βρετανία ισχύει το αντίθετο. Τα βασικά συμπεράσματα του Databerg Report 2015 αντανακλούν το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν ένα σημαντικό μέρος των πόρων τους για τη διατήρηση δεδομένων που είναι εντελώς άσχετα με τις δραστηριότητές τους”, δήλωσε ο Matthew Ellard, Senior Vice President EMEA της Veritas.

“Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, αποθηκεύει περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα (ROT) δεδομένα στα εταιρικά της δίκτυα. Μια τυπική μεσαίου μεγέθους εταιρεία με 500 Terabytes δεδομένων, σπαταλά σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ευρώ (1 εκατομμύριο λίρες) κάθε χρόνο, για να αποθηκεύει άχρηστα αρχεία, όπως φωτογραφίες, προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων, μουσική και βίντεο”.

Η έρευνα παρέχει πληροφορίες για το πώς οι 1.475 ερωτηθέντες σε 14 χώρες, σε όλη την περιοχή του ΕΜΕΑ (συμπεριλαμβανομένων 200 ατόμων στη Μ. Βρετανία) σχετίζονται με τις προκλήσεις που αφορούν την μετατροπή των δεδομένων σε πραγματικά αξιόλογες επιχειρηματικές πληροφορίες. Η έκθεση εισάγει ένα νέο φαινόμενο που ονομάζεται Databerg (παγόβουνο δεδομένων), αποτελούμενο από τρεις κύριους τύπους δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται από τους οργανισμούς σήμερα:

  Ο Έλον Μασκ είχε την μεγαλύτερη απώλεια πλούτου όλων των εποχών

– Business Critical Data: Είναι δεδομένα που αναγνωρίζονται ως ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και την επιτυχία ενός εξελισσόμενου οργανισμού. Τα Business Critical Data πρέπει να τυγχάνουν προληπτικής προστασίας και η διαχείρισή τους να γίνεται σε πραγματικό χρόνο από επαγγελματίες με σαφώς προδιαγεγραμμένες αρμοδιότητες από τη διοίκηση του οργανισμού.

– ROT Data: Δεδομένα που προσδιορίζονται ως περιττά, παρωχημένα ή ασήμαντα. Τα ROT Data πρέπει να ελαχιστοποιούνται προληπτικά και να διαγράφονται με ασφάλεια σε τακτική βάση.

– Dark Data: Δεδομένα των οποίων η αξία δεν έχει αποτιμηθεί. Μπορεί να περιλαμβάνουν κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα, άχρηστα δεδομένα, ή -το πιο σημαντικό- παράνομα και μη συμμορφούμενα δεδομένα, επιφορτίζοντας έτσι με απροσδιόριστες ευθύνες την καρδιά των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένας τυπικός βρετανικός οργανισμός αναφέρει ποσοστά Dark Data που ανέρχονται στο επίπεδο του 59% (Μ.Ο. ΕΜΕΑ: 54%), ποσοστά ROT Data 29% (Μ.Ο. ΕΜΕΑ: 32%), και μόλις 12% αναγνωρισμένα κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα (Μ.Ο. ΕΜΕΑ: 14%). Αυτό ισοδυναμεί, με σπατάλη εταιρικών πόρων μέχρι 798 δισ. ευρώ (576 δισ. λίρες)1, για την αποθήκευση άχρηστων δεδομένων, εάν οι εταιρείες δεν αλλάξουν στρατηγική και τακτικές στη διαχείριση των πληροφοριών.

Καθώς οι οργανισμοί μετακινούν όλο και περισσότερα δεδομένα στο cloud για να αντεπεξέλθουν στην ραγδαία κλιμάκωση του όγκου δεδομένων, οι ανάγκες για αποθήκευση και επεξεργασία στο cloud θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά ένα τρίτο (από 33% έως 45%), σε όλη την περιοχή του ΕΜΕΑ, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως αποκαλύπτει η έρευνα. Στη Μ. Βρετανία, μόνο το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει υποδομές cloud μέχρι το 2016, ποσοστό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κίνδυνος οι οργανισμοί που υιοθετούν τέτοιες υπηρεσίες cloud να μην διαθέτουν τις κατάλληλες πολιτικές για τον υπολογισμό πρόσθετων δαπανών όπως π.χ. η μετάβαση σε άλλο πάροχο ή την αποδέσμευση από την cloud υπηρεσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  Cloudflare Turnstile ο διάδοχος του CAPTCHA

Τι δημιουργεί το Databerg;

Η έρευνα κατέδειξε τρεις κύριες αιτίες για την ανάπτυξη ενός Databerg (παγόβουνου δεδομένων). Αυτές σχετίζονται με το πώς οι όγκοι δεδομένων επηρεάζουν δυσανάλογα τη στρατηγική ΙΤ, πώς οι πάροχοι προωθούν πρακτικές “δωρεάν” αποθήκευσης περιορισμένου χρόνου και πώς οι εργαζόμενοι θέτουν σε κίνδυνο τα εταιρικά δεδομένα μέσα από άστοχες ενέργειες. Οι αιτίες αυτές συνοψίζονται στα εξής τρία σημεία:

1. Στρατηγικές IT που βασίζονται σε διαχείριση όγκων δεδομένων και όχι σε επιχειρηματική αξία.
2. Αυξανόμενη εξάρτηση από πρακτικές “δωρεάν” αποθήκευσης, όπως οι πλατφόρμες cloud.
3. Αυξανόμενη αδιαφορία από τους υπαλλήλους, για τις εταιρικές πολιτικές διαχείρισης δεδομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράγοντες αυτοί είναι οι κύριες αιτίες ύπαρξης των Dark και ROT Data, διότι συνήθως δεν επιτρέπουν στην εταιρική διοίκηση να έχει άμεση εποπτεία των μηχανογραφικών πόρων. Αυτό ενέχει επίσης και νομικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν είναι εμφανείς εξ αρχής.

Συστάσεις από τo Databerg Report

Η έρευνα προτείνει κάποια μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους οργανισμούς ώστε να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις πληροφορίες τους και να μειώσουν τους συναφείς κινδύνους:
• Προσδιορισμός των Dark Data που ενέχουν κινδύνους και ανάδειξη των κρίσιμων πληροφοριών.
• Άμεση εξάλειψη των ROT Data, για περιορισμό της σπατάλης.
• Καθορισμός εφαρμόσιμων στρατηγικών διακυβέρνησης πληροφοριών για μη δομημένα δεδομένα και ενθάρρυνση υιοθέτησης συμπεριφορών χρήσης, συμβατών με την εταιρική πολιτική.
• Αυξημένη ευελιξία με τη χρήση αποθήκευσης δεδομένων σε περιβάλλοντα cloud.

Το Databerg Report 2015

Η έρευνα για τo Veritas Databerg Report 2015 διεξήχθη από την Vanson Bourne μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2015. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε 1.475 ερωτηθέντες σε 14 χώρες. Στους ερωτηθέντες περιλαμβάνονται ανώτερα στελέχη πληροφορικής, που είχαν ως αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις πρακτικές λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Veritas Databerg Report 2015, επισκεφθείτε το http://info.veritas.com/databerg_report

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).