Έρχεται νέα επιδότηση για υψηλές συνδέσεις internet στα σπίτια και επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζει το πρόγραμμα Gigabit Voucher Scheme, που θα επιδοτεί υπερ-υψηλές συνδέσεις internet στους οικιακούς πελάτες και στις επιχειρήσεις.

internet,διαδίκτυο,ταχύτητα,σύνδεση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Με στόχο την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά στην διαθεσιμότητα και διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης.

Πρόκειται για την δράση Gigabit Voucher Scheme, για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας υπερ-υψηλών ταχυτήτων μέσω ενός σχήματος επιδότησης (Gigabit Voucher Scheme) και τη βελτίωση των ψηφιακών επιδόσεων της Ελλάδας, όπως αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό δείκτη DESI (Digital Economy and SocietyIndex).

Η δημόσια διαβούλευση, που λήγει στις 31/8/2022, διεξάγεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων.

Ανάγκη υλοποίησης της δράσης
Η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ς Ένωσης όσον αφορά στην διαθεσιμότητα και διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον δείκτη DESI για το έτος 2021, η κάλυψη σταθερών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων (VHCN) ανέρχεται σε 10% έναντι 59% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ενώ η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας 100 Mbps ή μεγαλύτερης ανέρχεται σε 3% έναντι 34% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα στην 27η θέση μεταξύ των κρατών – μελών όσον αφορά στον υπο-δείκτη Συνδεσιμότητας του δείκτη DESI. Σημειώνεται ότι ανάλογη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα και στο DESI 2022, τα στοιχεία του οποίου δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υλοποιούμενες αλλά και ανακοινωμένες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα όσον αφορά στη διαθεσιμότητα δικτύων και υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας. Ωστόσο, παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα, φαίνεται ότι η μειωμένη ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει βασικό πρόβλημα θέτοντας εν αμφιβόλω τον επενδυτικό σχεδιασμό των παρόχων. Όπως έχει δείξει και η εμπειρία της δράσης Super-Fast (SFBB) η ενίσχυση των καταναλωτών μέσω του κουπονιού SFBB συνετέλεσε αποφασιστικά στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η ανάληψη των κατάλληλων δράσεων από την πλευρά της Πολιτείας κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική και να ενισχυθεί περαιτέρω η μετάβαση προς ακόμα υψηλότερες ταχύτητες.

Επιπλέον, η παρέμβαση της Πολιτείας για την προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων και υψηλής κρίνεται επιβεβλημένη καθώς όπως ανέδειξε η πανδημία του COVID-19 αλλά και η ενεργειακή , οι σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αντίστοιχα μείζονας σημασίας γεγονότα. Γεγονότα όπως αυτά αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ζωής αλλά και τον ρόλο των ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας οι οποίες αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο αγαθό για κάθε νοικοκυριό αλλά και εργαλείο για τη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Σκοπός της δράσης
Ο σκοπός της δράσης είναι η των νοικοκυριών και των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση Gigabit μέσω της μείωσης του αρχικού κόστους σύνδεσης και των μηνιαίων τελών για μία περίοδο 24 μηνών.

Μέσω της επιτυχούς υλοποίησης της δράσης καθώς και άλλων συναφών δράσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμάται ότι η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μπορεί να υπερβεί το 10% εντός του χρονικού ορίζοντα της δράσης, δημιουργώντας πλέον μία κρίσιμη μάζα συνδρομητών που μπορεί να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων.

Ελάχιστες απαιτήσεις υπηρεσίας
Οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας καθορίζονται ως εξής:

 • Ταχύτητα download 250 Mbps
 • Περιλαμβάνεται ο απαραίτητος για τη λειτουργία της τερματικός εξοπλισμός του τελικού χρήστη (modem / )
 • Η υπηρεσία είναι άμεσα αναβαθμίσιμη σε ταχύτητα 1 Gbps
 • Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει, επιπλέον, να υποστηρίζονται συμμετρικές ταχύτητες download / upload, ήτοι και η ταχύτητα upload 250 Mbps
 • Εάν η υπηρεσία παρέχεται από καθετοποιημένο πάροχο του οποίου το μερίδιο αγοράς στην λιανική αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων είναι μεγαλύτερο από 20% τότε ο πάροχος πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία υπηρεσία χονδρικής που θα επιτρέπει σε άλλους παρόχους να παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία λιανικής. Η παροχή της υπηρεσίας χονδρικής θα πρέπει να γίνεται υπό όρους διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης και σε τιμή ίση με την αντίστοιχη ρυθμιζόμενη τιμή όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής . Καθετοποιημένοι πάροχοι με ποσοστό μικρότερο από 25% μπορούν επίσης να προσφέρουν σε εθελοντική βάση υπηρεσίες χονδρικής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ποσό ενίσχυσης
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η επιδότηση του αρχικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης καθώς και μέρους του μηνιαίου τέλους για περίοδο 24 μηνών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται στα 432€ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό και στα 888€ ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία .

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης είναι:

 • 48 € εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης
 • 16 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για διάστημα 24 μηνών
 • 35 € μηνιαίως ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση για διάστημα 24 μηνών

Κάθε ενισχυόμενο νοικοκυριό ή μικρο-μεσαία επιχείρηση θα μπορεί να λάβει μόνο μία φορά ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης ενώ θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης πριν την πάροδο της περιόδου των 24 μηνών τότε η επιδότησή για το υπολειπόμενο διάστημα διακόπτεται και ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει εκ νέου στη δράση.

Προϋπολογισμός και διάρκεια της δράσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε 100 εκ. ευρώ και η διάρκεια της έως 24 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Πληθυσμός στόχος και περιοχές παρέμβασης
Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των επιτηδευματιών) και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Όσον αφορά στους επιτηδευματίες και τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι ωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 τηρουμένων, επίσης, των ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

Η δράση είναι τεχνολογικά ουδέτερη και η ενίσχυση θα διατίθεται σε συνδέσεις οποιασδήποτε τεχνολογίας που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Δικαιούχοι της δράσης θα είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει επιδότηση στο πλαίσιο της δράσης SFBB.

Ο ακριβής καθορισμός των κτιρίων / διευθύνσεων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας χαρτογράφησης που θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη κάλυψη δικτύων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων, έτσι όπως θα οριστικοποιηθεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση που πρόκειται σύντομα αν εκδοθεί..

Διαδικασίες υλοποίησης της δράσης
Οι πάροχοι υποβάλλουν τα σημεία/κτήρια στα οποία είναι ήδη διαθέσιμη υπηρεσία Gigabit (καθώς και τα αντίστοιχα σημεία/κτήρια στα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων 4 μηνών) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε φορά που προστίθενται νέα σημεία κάλυψης, θα υποβάλλονται δε με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων όπως θα εξειδικευτεί στον Οδηγό της Δράσης.

Οι πάροχοι θα υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης τις προσφορές που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της Δράσης και οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τη Διαχειριστική Αρχή πριν την διάθεσή τους.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να ενημερωθεί αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του, προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) υπηρεσίες Gigabit. Εφόσον αυτό ισχύει, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης κουπονιού, αφού ταυτοποιηθεί, με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση δεν λειτουργεί ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Επιπλέον, εφόσον είναι επιτηδευματίας ή μικρο-μεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν έχει ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχει πάρει ή που έχει αιτηθεί και έχει εγκριθεί συμπεριλαμβανόμενης της αιτούμενης, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενίσχυσης.

Επιπλέον, θα υποβάλλει ηλεκτρονικό αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ευρυζωνικής σύνδεσης που τυχόν λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων.

Εάν προσφέρονται ήδη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το κουπόνι θα εκδίδεται και θα καθίσταται άμεσα ενεργό/χρησιμοποιήσιμο και ο ενδιαφερόμενος καθίσταται ωφελούμενος της Δράσης. Εάν δεν προσφέρονται ακόμη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά εντός περιόδου 4 μηνών) το κουπόνι θα παραμένει ανενεργό, έως ότου ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει υπηρεσίες Gigabit. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα το κουπόνι καθίσταται ενεργό/χρησιμοποιήσιμο, ο δε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και καθίσταται ωφελούμενος της Δράσης.

Ο ωφελούμενος θα μπορεί επίσης να δει όλες τις προσφορές υπηρεσιών Gigabit των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εν λόγω διεύθυνση. Στη συνέχεια θα επικοινωνεί με τον πάροχο της επιλογής του προκειμένου να ενεργοποιήσει την υπηρεσία Gigabit κάνοντας χρήση του κουπονιού.

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Gigabit, και προκειμένου να υπάρχει τεκμηρίωση της ορθής λειτουργίας της, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης προκειμένου:

 • Να επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
 • Να εξουσιοδοτήσει το πάροχο να εισπράξει την επιχορήγηση
 • Να διενεργήσει -στο χώρο λειτουργίας της ευρυζωνικής σύνδεσης- ένα speed test μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι προς τους παρόχους θα διενεργούνται σε εξαμηνιαία βάση επί τη βάση αιτήματος πληρωμής συνοδευόμενο από τα αναγκαία παραστατικά όπως θα καθορισθούν στον Οδηγό της Δράσης.

Όλη η ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

internet,διαδίκτυο,ταχύτητα,σύνδεση

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

One Comment

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).