Πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

mindigital featured

1.Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές της μονάδες και να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4635/2019, (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4647/2019 (Α' 204) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α' 134), ενώ οι στρατηγικοί στόχοι της, οι επιχειρησιακοί στόχοι των διευθύνσεών της καθώς και οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων αυτής προβλέπονται αναλυτικά στα
άρθρα 43επ. του Οργανισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π.δ. 40/2020, Α' 85).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις άνω διατάξεις, οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη, και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μία (1) επιπλέον τριετία.

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνει το φορέα προέλευσης.

5. Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην Γενική Διεύθυνση Κυβερνoασφάλειας, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων πενήντα πέντε (55) θέσεων:

• είκοσι πέντε (25) θέσεων ΠΕ Πληροφορικής
• είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, εκ των οποίων:
o πέντε (5) θέσεις με πτυχίο Νομικής
o δέκα (10) θέσεις με πτυχίο Διοικητικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών
• έξι (6) θέσεων ΤΕ Πληροφορικής
• τρεις (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
• μίας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6. α. Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α'39 όπως ισχύει.
β. Ουσιαστικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή είναι ιδίως:
• Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
• Αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
• Εργασιακή εμπειρία

7. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Ι)
β. Βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα ΙΙ)
γ. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)
δ. Τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου, όπως περιγράφονται στο συνυποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Πρόσφατο υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς θα αναφέρονται α) τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, β) βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης, γ) τοποθετήσεις, δ) γνησιότητες τίτλων σπουδών, καθώς και εάν συντρέχει ή όχι στο πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Επισημαίνεται ότι κανένα στοιχείο του κατατιθέμενου φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται.

8. Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
@mindigital.gr, με την ένδειξη «Για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας», είτε σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (οδός Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα). Οι φάκελοι υποψηφιότητας φέρουν σημείωση «Προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» με την ένδειξη «Για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 02 / 05 /2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

9. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Η συνέντευξη θα είναι προφορική και θα λάβει χώρα ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, στον οποίο και θα παραδώσει το συνταχθέν πρακτικό.
Η σχετική θα αποσταλεί τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ή με μήνυμα (SMS) στον αντίστοιχο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

10. Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, τα πρότυπα της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ: 2109098429 και 2109098427) κατά τις εργάσιμες ώρες.

11. Η παρούσα πρόσκληση (μετά των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Παραρτημάτων της) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr).

12. Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία.

13. Η παρούσα παραμένει σε ισχύ, έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

14. Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτόν, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

https://mindigital.gr/archives/3085

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral straight into your inbox!

Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).